Předmanželská smlouva, notářský zápis – vzor (zdarma)

Vzor předmanželské smlouvy (před podpisem předmanželské smlouvy se vždy poraďte s právníkem):

Předmanželská smlouva, notářský zápis – vzor

Notářský zápis

Předmanželská smlouva podle § 143a odst. 2, 3 a § 51 OZ
(tzv. koakvizice)

sepsaná dohromady dne, měsíce a roku 2013 notářem JUDr. Petrem Novákem v Praze, v notářské úřadovně na adrese Plzeňská 123, Praha 5 na základě společného návrhu zde přítomných účastníků této smlouvy vypracovaného jinak písemně zde přítomným právním zástupcem obou účastníků Martinem Kolomazníkem, advokátem v Praze, jimiž jsou snoubenci slečna a pan:

Jméno a příjmení, případný titul: Jaroslav Piňous
Rodné číslo: XXXXXX/XXXX
Adresa trvalého bydliště: Jugoslávská 23, Zlín

/dále jen „snoubenec“/

a

Jméno a příjmení, případný titul: Marta Prkená
Rodné číslo: XXXXXX/XXXX
Adresa trvalého bydliště: Vítězná 87, Uherské Hradiště

/dále jen „snoubenka“/

Totožnost přítomných účastníků mně byla prokázána jejich platnými úředními průkazy totožnosti, přičemž oba prohlašují, že jsou plně způsobilí k právním úkonům, a že hovoří a rozumí česky.

Vpředu uvedení účastníci učinili přede mnou, ve formě tohoto notářského zápisu, právní úkon
obsahující tuto

Předmanželskou smlouvu:

I.

Snoubenci Marta Prkená a Jaroslav Piňous prohlašují, že hodlají dne, měsíce a roku 23. 5. 2014
v 12:00 hodin uzavřít řádné manželství v kostele svaté trojice na Náměstí bojovníků za svobodu ve Zlíně. Půjde o jejich první manželství.

II.

Snoubenci tímto svorně před JUDr. Petrem Novákem, notářem v Praze zcela vážně, o své svobodné vůli, dobrovolně, bez nátlaku, nikoli v tísni a prosti jakéhokoli omylu, zcela určitým a oběma navýsost srozumitelným způsobem prohlašují, že hodlají touto smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu upravit své budoucí majetkové vztahy v manželství, které mezi nimi s vysokou pravděpodobností vzniknou tam a v tu dobu, jak je uvedeno v I. odstavci této smlouvy.

III.

1.
Snoubenci vyhrazují vznik společného jmění manželů ke dni zániku jejich manželství, pokud nepůjde
o jednotlivé věci tvořící obvyklé vybavení společné domácnosti, za něž vzhledem k socioekonomickým podmínkám, na něž jsou oba snoubenci zvyklí a v nichž vyrůstali, považují věci do částky 20 000 Kč za každý jednotlivý kus věci nebo do částky 40 000 Kč v případě souboru věcí pomáhajícího vytvořit obvyklé zařízení domácnosti.

2.
Snoubenci si vyhrazují, že do společného jmění manželů nebudou patřit za žádných okolností žádné nemovitosti. Ty si nabude každý z budoucích manželů do svého výlučného vlastnictví i za trvání manželství zvlášť, přičemž ze svého výlučného vlastnictví a zvlášť je také za trvání manželství případně pozbude.
Na smlouvách o převodu vlastnictví k nemovitostem, které budou za trvání manželství snoubenců podle této smlouvy uzavřeny výlučně jednotlivými manželi, nemusí a ani nesmí být podpisy obou manželů, jinak budou tyto smlouvy neplatné. Ověřená kopie této předmanželské smlouvy bude přikládána ke každému návrhu na povolení vkladu vlastnického práva k nemovitostem, které získají snoubenci za trvání jejich budoucího manželství.

3.
Pokud bude každá pořízená jednotlivá věc dražší než 20 000 Kč nebo v případě pořizování souboru věcí pro vybavení společné domácnosti (např. sedací souprava, bytová stěna, sada nádobí, kvalitní elektronická aparatura) dražší než 40 000 Kč, pak platí, že bude patřit výhradně tomu z manželů, který věc nebo soubor věcí zaplatí a schová si stvrzenku o zaplacení.
Věci lacinější budou součástí společného jmění manželů a musí být vypořádány po rozvodu nebo jiném způsobu zániku manželství obvyklým způsobem.

IV.

1.
Vzhledem k existenci této předmanželské smlouvy si budou moci snoubenci, až se z nich stanou manželé, sepsat smlouvu o ručení a ručit si navzájem i zvlášť za finanční závazky každého z nich, za něž by jinak jako manželé bez této předmanželské smlouvy, zejména v případě hypotéčního úvěru na dům, který si plánuje vzít snoubenec, bankám ani jiným osobám ručit v praxi příliš nemohli.

2.
V případě, že se jeden z budoucích manželů (nyní snoubenců) dostane do finančních potíží z důvodu svého podnikání, není možné vést vzhledem k existenci této předmanželské smlouvy výkon rozhodnutí prodejem věcí nemovitých ani prodejem movitých věcí v hodnotě nad 20 000 Kč proti oběma manželům.
Pokud bude omylem nebo z neznalosti existence této smlouvy přesto výkon rozhodnutí proti oběma budoucím manželům započat, zavazují se snoubenci navzájem, že ten z nich, který zaviní případnými svými neúspěchy, že výkon rozhodnutí proti majetku obou manželů započne, prokáže všemožnou součinnost směřující k tomu, aby byl majetek nacházející se ve výhradním vlastnictví druhého manžela
maximálně ochráněn a zachován.

V.

1.
Snoubenci se navzájem zavazují, že se nepokusí bránit osobnímu rozvoji a podnikání druhého snoubence, až spolu manželství uzavřou a budou žít ve společné domácnosti, neboť jsou srozuměni s tím, že po uzavření této předmanželské smlouvy platně ani nesmějí a nemohou bránit jeden druhému jakýmkoliv způsobem ve všestranném rozvoji jeho osobnosti formou podnikání, neboť k tomu po jejím sepsání a podepsání oběma snoubenci nebude potřebovat ani jeden z budoucích manželů souhlas druhého budoucího manžela.
V pochybnostech se má, že k jakýmkoli podnikatelským aktivitám si oba manželé navzájem dali výslovný souhlas ještě jako snoubenci právě podepsáním této předmanželské smlouvy.

2.
Snoubenci berou na vědomí, že nejsou povinni a ani oprávněni vzhledem k existenci této předmanželské smlouvy účastnit se jednou jako manželé:

 1. zasedání nebo vedení statutárních orgánů podniků druhého manžela,
 2. účastnit se valných hromad podniků druhého manžela,
 3. firemních porad a pracovních schůzí v podnicích druhého manžela,
 4. absolvovat jednání ohledně nákupu a prodeje nemovitostí druhým manželem, jakož i věcí movitých nad částku 20 000 Kč či částku 40 000 Kč v případě souboru movitých věcí,
 5. podepisovat nebo spolupodepisovat jakékoli smlouvy k nemovitostem,
 6. účastnit se řízení podnikání druhého manžela jako takzvaná spolupracující osoba, pokud bude druhý manžel podnikat jako fyzická osoba po živnostensku.

VI.

Ustanovením V. odstavce není dotčeno občanské právo obou manželů účastnit se podle platného českého zákonodárství z titulu podílnictví na správě majetku nebo podnikání druhého manžela jako každý jiný občan, tj. jako každý jiný podílový spoluvlastník, a to na základě příslušné platné obchodní nebo jiné smlouvy, podle níž nabudou podíl nebo akcie na podniku, věcech či nemovitostech druhého manžela.
Účastnit se podnikání nebo správy majetku druhého manžela se snoubenci v takovém případě znovu nebudou moci, pokud po předchozím nabytí svých podílů nebo akcií na majetku druhého manžela tyto podíly nebo akcie standardní cestou pozbudou.

VII.

1.
Pro případ rozvodu manželství se zavazují snoubenci navzájem, že bude-li pro dobu po rozvodu manželství svěřeno jejich vlastní společné dítě nebo jimi společně adoptované dítě soudem do jejich společné nebo střídavé péče, zavazují se přispívat na výživu každého dítěte každý z nich částkou 10 000 Kč měsíčně.

2.
Pro případ rozvodu manželství se zavazují snoubenci navzájem, že bude-li pro dobu po rozvodu
manželství svěřeno jejich vlastní společné dítě nebo jimi společně adoptované dítě soudem do péče pouze jednoho z manželů, bude přispívat ten z manželů, do jehož péče dítě svěřeno nebylo, na výživu každého dítěte částku 5000 Kč nebo částku, kterou určí na výživném soud.

VIII.

Právní poměry snoubenců neupravené výslovně touto předmanželskou smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákona o rodině a dalšími obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky nebo jejího nástupce.

IX.

První až druhý stejnopis z tohoto notářského zápisu se vydává přítomnému snoubenci a třetí až čtvrtý stejnopis přítomné snoubence.

X.

O tom byl tento notářský zápis na základě návrhu snoubenců za přítomnosti jejich právního zástupce advokáta v Praze Martina Kolomazníka mnou sepsán, přítomným účastníkům mnou přečten, jimi poté schválen a podepsán. Pak jsem tento notářský zápis podepsal i já, notář, a opatřil otiskem svého kulatého úředního razítka.

………………………. ……………………………………………………………..
Dr. Petr Novák. Jména a příjmení popřípadě tituly snoubenců

Potvrzuji, že tento 2. stejnopis z tohoto notářského zápisu, vyhotovený dne ……. pro pana snoubence …………… souhlasí doslovně s jeho originálem, uloženým ve sbírce listin Dr. Petra Nováka notáře v Praze, zn. NZ 110/2008.

…………………………………….. ……………………………………..
V Praze dne, měsíce a roku JUDr. Petr Novák., notář
podpis notáře + otisk kulatého razítka notáře

2 komentáře to “Předmanželská smlouva, notářský zápis – vzor (zdarma)”

 1. Předmanželská smlouva Says:

  Dobrý večer, Mám k Vám prosím velikou prosbu a radu.Chtěl bych se optat,zda-li jde nebo existuje předmanželská smlouva,kde nemám nárok vubec na nic,jak se lidově říká,vezmu si jen igelitku a mužu odejít….

  Moc Vám předem děkuji

  Šach Michal

 2. tomas Says:

  Doporučuji zeptat se přímo právníka, ale teoreticky si do smlouvy můžete napsat co chcete a pokud s tím obě strany souhlasí, je to v pořádku.

Leave a Reply

This entry was posted on Pátek, Únor 8th, 2013 at 9.36 and is filed under Vzory ke stažení. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.